• Beth yw Seilwaith Gwyrdd?

  • Pam bod y SG yn bwysig i mi?

    Mae pob un ohonom eisiau byw a gweithio mewn amgylchedd dymunol felly mae’n aml yn hanfodol inni wella tir ac eiddo.

    Learn More
  • Manteision y SG

    Ceir tystiolaeth y gall trigolion a chyflogeion lleol elwa ar fyw a gweithio mewn mannau sy'n cynnwys Seilwaith Gwyrdd.

    Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Gwybodaeth Allweddol

Seilwaith Gwyrdd (SG) yw'r enw ar rwydwaith o fannau gwyrdd amlbwrpas, nodweddion naturiol a systemau rheoli amgylcheddol sy'n helpu i ddarparu system cynnal bywyd naturiol i bobl a bywyd gwyllt. O safbwynt deiliad tŷ, mae'n cynnwys nodweddion fel blychau adar ac ystlumod, ardaloedd bywyd gwyllt, pyllau, casgenni dŵr a phaneli solar.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn arwain y blaen o ran y SG, ac am helpu deiliaid tai a pherchnogion busnes bach i ystyried yr amgylchedd naturiol wrth iddynt gynllunio gwelliannau i'w heiddo.

Yn ôl i'r brig