• Cysylltiadau Defnyddiol

Twitter Facebook Pinterest

Gwarchod Amffibiaid ac Ymlusgiaid

01202 391319 www.arc-trust.org

Cymdeithas Ecolegwyr Llywodraeth Leol

www.alge.org.uk

Ymddiriedolaeth y Dylluan Wen

www.barnowltrust.org.uk

Ymddiriedolaeth Gwarchod Ystlumod

0845 1300 228 www.bats.org.uk

Tîm Cefn Gwlad, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

01656 643643 biodiversity@bridgend.gov.uk

Adran Gynllunio Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

01656 643643 planning@bridgend.co.uk

Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM)

01962 868626 www.cieem.net

Cyfoeth Naturiol Cymru (Adran Gwarchod Rhywogaethau)

0845 1306229 www.cyfoethnaturiol.cymru

Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB)

01767 680551 www.rspb.org.uk

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI)

020 7929 9494 www.rtpi.org.uk

Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De Ddwyrain Cymru (SEWBReC)

029 2064 1110 www.sewbrec.org.uk

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru

01656 724100 www.welshwildlife.org