• Adnoddau

Twitter Facebook Pinterest

Bioamrywiaeth a DatblyguCanllaw Cynllunio Atodol Dull Seilwaith Gwyrdd (Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 2014)

Biodiversity Planning Toolkit (Association of Local Government Ecologists) www.biodiversityplanningtoolkit.com

Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr 2006-2021 (Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 2013)

Polisïau CDLl Pen-y-bont ar Ogwr yn gysylltiedig â SG

Polisi Strategol SP2 Dylunio a Chreu Mannau Cynaliadwy

Polisi Strategol SP4 Gwarchod a Gwella'r Amgylchedd Naturiol

Polisi Strategol SP5 Gwarchod yr Amgylchedd Adeiledig a Hanesyddol

Polisi Strategol SP14 Seilwaith

Polisi PLA4 Newid yn yr Hinsawdd ac Olew Brig

Polisi PLA7 Cynigion Trafnidiaeth 6

Polisi ENV3 Ardaloedd Tirwedd Arbennig

Polisi ENV4 Safleoedd Cadwraeth Natur Lleol / Rhanbarthol

Polisi ENV5 Seilwaith Gwyrdd

Polisi ENV6 Cadwraeth Natur

Polisi ENV7 Diogelu Adnoddau Naturiol ac Iechyd y Cyhoedd

COM11 - COM13 Polisïau Hamdden

COM14 Darparu Rhandiroedd a Rhwydweithiau Bwyd Cymunedol

Nodiadau Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru (TANs) sy'n ymwneud âSG

TAN 5 Cadwraeth Natur a Chynllunio (2009)

TAN 15 Datblygu a Pherygl o Lifogydd (2004)

TAN 16 Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored (2009)

TAN 22 Adeiladau Cynaliadwy (2010)

Polisïau cenedlaethol sy'n ymwneud â SG

Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 5, (2012)

Fframwaith yr Amgylchedd Naturiol, 'Cymru Fyw' (2010)

Deddf Newid Hinsawdd y DU