• Rydw i eisiau…

 • Adeiladu porth ar fy nhŷ

  Canllawiau Cynllunio Atodol 02: Datblygiadau Deiliaid Tai

  Learn More
 • Adeiladu datblygiad preswyl (dim mwy na 4 tŷ)

  Canllawiau Cynllunio Atodol 08: Datblygiadau Preswyl

  Learn More
 • Adeiladu datblygiad masnachol (uchafswm o 1,000 metr sgwâr)

  Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr 2016-2021

  Learn More
 • Trawsnewid Ysgubor

  Canllaw Dylunio 04: Trawsnewid Adeiladau Fferm

  Learn More
 • Trawsnewid Fy Atig

  Canllawiau Cynllunio Atodol 02: Datblygiadau Deiliaid Tai

  Learn More
 • Dymchwel Eiddo

  Cysylltwch ag Adran Rheoli Adeiladu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

  Learn More
 • Codi tyrbin gwynt bach

  Canllawiau Cynllunio Atodol 02: Datblygiadau Deiliaid Tai

  Learn More
 • Codi Paneli Solar

  Canllawiau Cynllunio Atodol 12: Ynni Cynaliadwy

  Learn More
 • Darparu Arwyneb Solet i'm Cerbyd

  Cysylltu ag Adran Gynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

  Learn More
 • Rhoi Estyniad ar Fy Nhŷ

  Canllawiau Cynllunio Atodol 02: Datblygiadau Deiliaid Tai

  Learn More
 • Torri Coeden i Lawr

  Canllawiau Cynllunio Atodol 07: Coed a Datblygu

  Learn More
 • Cael Gwared â Rhywogaethau Goresgynnol

  Taflen Ganllaw Dylunio Bioamrywiaeth B6 Rhywogaethau Goresgynnol Estron a Datblygu

  Learn More
 • Gwaith ar Adeilad Rhestredig

  Cylchlythyr 61/96 Llywodraeth Cymru: Cynllunio a'r amgylchedd hanesyddol: adeiladau hanesyddol ac ardaloedd cadwraeth

  Learn More
 • Ymgymryd â Datblygiadau Eraill

  Cysylltu ag Adran Gynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Gwybodaeth Allweddol

Lawrlwytho'r cyngor perthnasol oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Cofiwch fod canllawiau cynllunio ar un pwnc yn creu goblygiadau yn gysylltiedig â phwnc arall, er enghraifft os ydych yn cael gwared â choeden, gallai hynny greu goblygiadau o ran bioamrywiaeth, ee, amharu ar glwydfan ystlumod.

Pori'r gyfres lawn o Ganllawiau Dylunio a Chanllawiau Cynllunio Atodol.

Cysylltwch â'r Adran Gynllunio os hoffech gyngor ar bwnc gwahanol.

Yn ôl i'r brig