• #FyNgofodGwyrdd

Twitter Facebook Pinterest
Ymgyrch #FyManGwyrdd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr sy'n anelu i annog trigolion lleol i fwynhau'r awyr agored, disgrifio'r hyn y mae'n ei olygu iddynt ac awgrymu sut i wneud ardaloedd hardd lleol yn fwy hygyrch.
Gweld Tabs

Disgrifiad

Ymgyrch yw #FyNgofodGwyrdd sy’n ceisio annog pobl Sir Pen-y-bont ar Ogwr i fwynhau’r awyr agored, tynnu sylw at beth mae’n ei olygu iddynt hwy, ac awgrymu syniadau ar gyfer gwneud llecynnau lleol hardd yn fwy hygyrch.

Rydym yn dathlu rhai o’r llefydd agored mwyaf rhyfeddol ar garreg ein drws ac rydym wedi bod yn rhannu fideos a lluniau o rai o’r llefydd gwyrdd enwocaf yn yr ardal.

Edrychwch ar ein map rhyngweithiol isod i ddarganfod beth sy’n gwneud y rhain yn rhagorol #fyngofodgwyrdd

 

Dim ond ychydig o hoff lecynnau awyr agored rhai pobl sy’n cael eu cynrychioli yn y fideos yma.

Hoffem ddarganfod gofod awyr agored mwyaf poblogaidd Sir Pen-y-bont ar Ogwr! Pa un yw eich ffefryn chi? Efallai mai un o’r llefydd yn y fideo yw hwn? Efallai ei fod yn barc lleol? Rhywle rydych chi’n gallu mynd â’r ci am dro iddo bob dydd? Neu rywle rydych yn ymweld ag ef unwaith y flwyddyn gyda’r teulu.

Rhowch wybod i ni drwy nodi eich ffefryn ar dudalen digwyddiad #FyNgofodGwyrdd, trydar amdano, a chofiwch ddefnyddio #FyNgofodGwyrdd #MyGreenSpace, anfon e-bost atom Biodiversity@bridgend.gov.uk, neu ffonio 01656 643643

Yn fwy na dim, rydym am i chi DDARGANFOD EICH GOFOD GWYRDD, ac Archwilio Gwarchodfeydd Natur Lleol, parciau gwledig, Hawliau Tramwy a llefydd gwyrdd eraill, gan gynnwys y gofod gwyrdd trefol sy’n cael ei anghofio’n aml.

Cofiwch roi gwybod i ni sut mae pethau’n mynd.

 

 Asset .f .logo .lg [1]Twitter _logo _blueMy Green Space

Video

Llinell Amser

18 February 2019:03:09 - 18 February 2019:03:09

Ynglŷn

 

Ymgyrch #FyManGwyrdd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr sy'n anelu i annog trigolion lleol i fwynhau'r awyr agored, disgrifio'r hyn y mae'n ei olygu iddynt ac awgrymu sut i wneud ardaloedd hardd lleol yn fwy hygyrch.

 

Dywedodd y Cynghorydd Hywel Williams, Aelod Cabinet newydd y Cyngor ar gyfer Cymunedau: "Mae'r ymgyrch hon yn rhoi cyfle i bobl dynnu sylw at y mannau agored sy'n bwysig iddyn nhw. Gallai rhywle adnabyddus ddod i'r cof, fel Rest Bay, neu Gaeau Pontnewydd, neu gallai fod yn drysor mwy cudd ac iddo arwyddocâd arbennig i chi a'ch teulu.

"Efallai fod y man hwnnw'n arbennig am ei fod yn lle gwych i fynd am dro gyda phram, am bicnic neu i redeg, neu ei fod yn lle braf i ymlacio. Bydd cymaint o resymau wrth wraidd dewisiadau, a bydd yr ymgyrch yn rhoi cyfle i bobl dynnu sylw at yr hyn sydd mor arbennig am y llefydd sydd wrth fodd eu calon.

Ychwanegodd y Cynghorydd Williams: "Hoffem weld sut mae pobl yn defnyddio'r mannau hyn ar hyn o bryd, a chlywed eu hawgrymiadau ynghylch sut yr hoffent eu defnyddio yn y dyfodol. Rydym hefyd yn awyddus i glywed am unrhyw broblemau'n gysylltiedig â hygyrchedd sy'n atal pobl rhag mwynhau mannau awyr agored, er mwyn inni geisio datrys y problemau hynny.

“Fel bob amser, hoffem annog pobl i gysylltu â'r cyngor i dynnu sylw at unrhyw faterion sy'n ymwneud â thipio anghyfreithlon a sbwriel cyffredinol sy'n difetha ein mannau gwyrdd. Gellir hysbysu'r cyngor ynghylch y problemau hyn drwy ffonio 01656 643643 neu drwy anfon e-bost i talktous@bridgend.gov.uk

Ymgyrch #FyManGwyrdd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr sy'n anelu i annog trigolion lleol i fwynhau'r awyr agored, disgrifio'r hyn y mae'n ei olygu iddynt ac awgrymu sut i wneud ardaloedd hardd lleol yn fwy hygyrch.

Dywedodd y Cynghorydd Hywel Williams, Aelod Cabinet newydd y Cyngor ar gyfer Cymunedau: "Mae'r ymgyrch hon yn rhoi cyfle i bobl dynnu sylw at y mannau agored sy'n bwysig iddyn nhw. Gallai rhywle adnabyddus ddod i'r cof, fel Rest Bay, neu Gaeau Pontnewydd, neu gallai fod yn drysor mwy cudd ac iddo arwyddocâd arbennig i chi a'ch teulu.

"Efallai fod y man hwnnw'n arbennig am ei fod yn lle gwych i fynd am dro gyda phram, am bicnic neu i redeg, neu ei fod yn lle braf i ymlacio. Bydd cymaint o resymau wrth wraidd dewisiadau, a bydd yr ymgyrch yn rhoi cyfle i bobl dynnu sylw at yr hyn sydd mor arbennig am y llefydd sydd wrth fodd eu calon.

Ychwanegodd y Cynghorydd Williams: "Hoffem weld sut mae pobl yn defnyddio'r mannau hyn ar hyn o bryd, a chlywed eu hawgrymiadau ynghylch sut yr hoffent eu defnyddio yn y dyfodol. Rydym hefyd yn awyddus i glywed am unrhyw broblemau'n gysylltiedig â hygyrchedd sy'n atal pobl rhag mwynhau mannau awyr agored, er mwyn inni geisio datrys y problemau hynny.

“Fel bob amser, hoffem annog pobl i gysylltu â'r cyngor i dynnu sylw at unrhyw faterion sy'n ymwneud â thipio anghyfreithlon a sbwriel cyffredinol sy'n difetha ein mannau gwyrdd. Gellir hysbysu'r cyngor ynghylch y problemau hyn drwy ffonio 01656 643643 neu drwy anfon e-bost i talktous@bridgend.gov.uk

Lleoliad

Cysylltiad

Gwefan : www.naturalneighbourhoods.com
Twitter : @@countryteers
Flickr : /

Diweddariadau

We would like to discover Bridgend County’s most popular outdoor space! What is your favourite? Maybe it’s one of the places featured in the video? Maybe it’s a local park? Somewhere you walk your dog every day? Or somewhere you visit once a year with the family.

Let us know by posting your favourite on the #MyGreenSpace event page, tweet it, don't forget to use #MyGreenSpace, email us Biodiversity@bridgend.gov.uk, or phone 01656 643643

Vote for your favourite outdoor place with council’s #MyGreenSpace campain

 

Yn ôl i'r brig