• DEWCH i DDARGANFOD ardaloedd

 • Coedwig Pwll y Broga Gwarchodfa Natur Leol (GNL)

  Mae Coedwig Pwll y Broga yn drysor cudd. Mae'n lle gwych i fynd am dro bach gyda'r teulu, a byddwch yn teimlo eich bod yn nghanol cefn gwlad Cymru, er bod y coetir yn cefnu ar stad ddiwydiannol! Coetir derw/onnen cymysg ydyw'n bennaf, ond y mae hefyd yn cynnwys pwll a rhai ardaloedd gwlyptirol.

  Learn More
 • Coed Tremaen Gwarchodfa Natur Leol (GNL)

  Coetir llydanddail cymysg ar dir isel yng nghanol datblygiad tai Bracla, yw Coedwig Tremaen. Dewch i fwynhau noddfa hawdd ei chyrraedd i'ch cysgodi rhag prysurdeb y bywyd modern. Mae Coedwig Tremaen yn addas i deuluoedd ac yn lle perffaith i blant archwilio'r llwybrau troellog drwy'r coetir.

  Learn More
 • Craig y Parcau Gwarchodfa Natur Leol (GNL)

  Yn ymestyn dros 3.2 hectar, mae Craig y Parcau yn ardal o goetir sydd wedi’i lleoli ar hyd glannau serth yr Afon Ogwr. Mae’r llwybr uchaf drwy’r coed yn rhan o Daith Gylch Afon Ogwr a Merthyr Mawr.

  Learn More
 • Comin Lock Gwarchodfa Natur Leol (GNL)

  Gan ymestyn dros 30 hectar, mae Comin Lock yn dechrau ym mhen pellaf promenâd gwreiddiol Porthcawl. Mae seilwaith amrywiol y warchodfa hon yn cynnal amrywiaeth enfawr o adar, gloÿnnod byw a blodau gwyllt. Mae'r ardal arw, ond cymharol wastad yn ymestyn hyd draeth Rest Bay i'r gorllewin.

  Learn More
 • Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

  Gwarchodfa Natur Cynffig yw un o safleoedd cadwraeth bywyd gwyllt pwysicaf y DU, ac mae'n lle gwych i'w archwilio gan gerddwyr, gwylwyr adar, ffotograffwyr a theuluoedd. Gweddillion system enfawr o dwyni tywod tonnog fu gynt yn ymestyn o Aberogwr hyd Benrhyn Gwyr yw'r warchodfa. Mae'n cynnal un o'r cynefinoedd bywyd gwyllt gwychaf yng Nghymru, ac mae wedi ennill cydnabyddiaeth ryngwladol am lwyddo i feithrin rhywogaethau prin.

  Learn More
 • Parc Bedford

  Learn More
 • Llynnoedd Gwyllt

  Learn More
 • Parc Lles Maesteg

  Learn More
 • Caeau Aber

  Learn More
 • Gwarchodfa Natur Parc Slip a'r Ganolfan Ymwelwyr

  Learn More
 • Gwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Merthyr Mawr

  Learn More
 • Traeth y Sger

  Traeth Cynffig, neu Draeth Sgêr i'r trigolion lleol, yw'r traeth mwyaf gorllewinol, a'r unig ffordd o'i gyrraedd yw cerdded o Rest Bay neu Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig.

  Learn More
 • Rest Bay

  Mae hwn yn draeth Baner Las poblogaidd, llawn tywod euraidd, heb fawr iawn o greigiau.

  Learn More
 • Pink Bay

  Traeth tawel, poblogaidd gyda phobl leol, sydd â banc serth o gerigos yn disgyn at draeth gwastad gyda thraethlin creigiog o’i amgylch. Mae’r traeth gwaith 15 munud o gerdded o Rest Bay sy’n ffinio â Chlwb Golff Brenhinol Porthcawl.

  Learn More
 • Traeth Glan y Môr

  Yn cael ei adnabod hefyd fel traeth y dref, cafodd y traeth hwn ei darmacio’n rhannol yn y 1980au i atgyweirio’r amddiffynfeydd môr. Mae nofio wedi’i wahardd gan fod y traeth yn beryglus iawn ar rai adegau o’r llanw. Mae’r creigiau’n finiog iawn mewn mannau.

  Learn More
 • Traeth Coney

  Mae hwn yn draeth Baner Las poblogaidd, llawn tywod euraidd, heb fawr iawn o greigiau.

  Learn More
 • Bae Trecco

  Mae’r traeth hwn drws nesaf i Draeth Coney, gwaith pum munud o gerdded o Barc Gwyliau Bae Trecco sydd â chyfleusterau adloniant rhagorol. Er nad yw ond ychydig funudau o’r Parc Gwyliau, mae’n gymharol dawel.

  Learn More
 • Traeth Newton (Traeth-Yr-Afon)

  Dyma’r traeth mwyaf dwyreiniol ac mae’n waith deg munud o gerdded o bentref tlws Newton. Ceir tywod a chreigiau ar y traeth ac mae’n boblogaidd gyda bordhwylwyr, sgiwyr jet a defnyddwyr cychod modur. Mae yma lithrfa sy’n cael ei defnyddio gan y clwb cychod lleol.

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

DEWCH i DDARGANFOD ardaloedd

DEWCH i DDARGANFOD yw ein hymgyrch i annog pawb i FYND I ARCHWILIO eu hamgylchedd naturiol.

EWCH I ARCHWILIO rhai o'r ardaloedd yr ydym yn eu hargymell isod, fel gwarchodfeydd natur lleol a pharciau a gerddi, neu ddefnyddio'r map i ganfod pa ardaloedd, digwyddiadau a theithiau cerdded gwyrdd sydd i'w cael yn eich cymdogaeth chi.

Peidiwch ag anghofio y gallwch GYMRYD RHAN drwy fod yn Wirfoddolwr Cefn Gwlad neu drwy fynd i ddigwyddiad cefn gwlad/bywyd gwyllt.

Beth sydd yn fy cymdogaeth

Mae mannau gwyrdd i'w mwynhau, llwybrau troed i'w dilyn, prosiectau bywyd gwyllt a digwyddiadau cymunedol yn eich ardal chi.

Gweler y map

Beth sydd yn fy cymdogaeth

Mae mannau gwyrdd i'w mwynhau, llwybrau troed i'w dilyn, prosiectau bywyd gwyllt a digwyddiadau cymunedol yn eich ardal chi.

Gweler y map

Beth sydd yn fy cymdogaeth

Mae mannau gwyrdd i'w mwynhau, llwybrau troed i'w dilyn, prosiectau bywyd gwyllt a digwyddiadau cymunedol yn eich ardal chi.

Gweler y map

Beth sydd yn fy cymdogaeth

Mae mannau gwyrdd i'w mwynhau, llwybrau troed i'w dilyn, prosiectau bywyd gwyllt a digwyddiadau cymunedol yn eich ardal chi.

Gweler y map

DEWCH i DDARGANFOD teithiau cerdded

GO EXPLORE some of our recommended walking routes find out what green spaces, walks and events are happening in your neighbourhood.

teithiau cerdded a argymhellir

DEWCH i DDARGANFOD Prosiectau Lleol

CYMERWCH RAN yn eich prosiectau lleol. Neu rhannwch eich prosiect gyda ni.

eich prosiect lleol